Информационно-регистрационна система за туристически данък

Целта на софтуерния продукт се конкретизира в отделните модули, които обхващат цялата дейност по категоризация и контрол на един туристически обект – регистриране и обработка на подадените заявления за категоризация, поддръжка на актуален регистър на туристическите обекти, отчитане на извършените контролни дейности, изготвяне на статистически справки.

Целта на този софтуер за туристически данък е да се оптимизира работата на общинската администрация, като се съкрати времето за обработка на информацията относно лицата, занимаващи се с хотелиерство.

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените от тях туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки. Регистърът за настанените туристи е общ за българи и чужденци. Попълва се своевременно и акуратно с всички налични реквизити, като задължително се използва утвърдения от министъра на туризма образец, публикуван на страницата на Министерство на туризма. Съгласно разпоредбите на чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма, лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

Всички лица, извършващи хотелиерство са длъжни да подават справка-декларация за броя на реализираните нощувки, на базата на което се изчислява дължимият туристически данък. 
Справката-декларация се подава до съответната община по електронен път, чрез софтуера за туристически данък.

 

PHP

PHP

PHP е скриптов език върху сървърната (обслужваща) страна език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб-съдържание.

MySQL

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни (СУБД) с повече от шест милиона инсталации.

CSS3

CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове (език за стилови листове, style sheet language) – използва се основно за описване на представянето на документ, написан на език за маркиране. Най-често се използва заедно с HTML, но може да се приложи върху произволен XML документ.

jQuery

jQuery

jQuery е разпространена алтернатива на JavaScript, публикувана в началото на 2006 от Джон Резиг. В основата си jQuery опростява достъпа до всеки елемент на дадена уеб-страница, като по този начин позволява лесно изграждане на динамична функционалност в страниците.

Responsive

Responsive

Responsive - отзивчив уеб дизайн - използва се за показване на подходяща версия на всякакви размери устройства.

Hosting

Cloud Hosting

Cloud Hosting

нагоре