StudioWEB.BG общи условия

 

 

Общи условия на StudioWeb.BG


Благодарим Ви, че избрахте да ползвате услугите на СОФТУЕР ЕАД! Осъществявайки достъп до и използвайки услугите на СОФТУЕР ЕАД, с търговско наименование StudioWeb.BG (СТУДИОУЕБ.БГ). Лиценз за използване на софтуерен продукт на StudioWeb.BG се предоставя само при условие, че приемате настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. StudioWeb.BG е регистрирана търговска марка в Българско Патентно Ведомство.

  МАРКА рег. No 87516 (511) Класове на стоките и/или услугите (510) Списък на стоките и/или услугите

Клас 9: компютърен софтуер (записан); компютърни бележници; компютърни програми (софтуер, който може да бъде прехвърлян върху друг носител); операционни компютърни програми, записани; софтуер за компютърни игри, четящи устройства (устройства за обработване на данни);
Клас 35: събиране на информация във вид на файлове в компютърни бази данни; управление на компютърни файлове за информация; он-лайн реклама в компютърна мрежа; систематизиране на информация в компютърни бази данни;
Клас 42: научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; промишлени анализи и проучвания; проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер.

 

Общи условия за ползване на интернет страницата www.studioweb.bg


Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.studioweb.bg, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Сайтът www.studioweb.bg е собственост на СОФТУЕР ЕАД и собственикът има правото да прави всякакви промени в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.
Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от StudioWeb.BG, търговска наименование на СОФТУЕР ЕАД.  Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и СОФТУЕР , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на СОФТУЕР  за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и СОФТУЕР ЕАД . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на СТУДИОУЕБ.БГ.

2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са две категории:

2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на СТУДИОУЕБ.БГ  с цел ползване на услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на СТУДИОУЕБ.БГ  без да извършват регистрация.

3. СОФТУЕРът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на СОФТУЕР ЕАД  или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на СТУДИОУЕБ.БГ. Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. СОФТУЕР ЕАД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от СОФТУЕР ЕАД  се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, СОФТУЕР ЕАД  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

СОФТУЕР ЕАД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

5. СОФТУЕР ЕАДД  полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. СОФТУЕР ЕАД  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на СОФТУЕР ЕАД  за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

СОФТУЕР ЕАД  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

6. СОФТУЕР ЕАД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
StudioWeb.BG не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на www.studioweb.bg. Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Използването на информацията, съдържаща се в www.studioweb.bg е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. StudioWeb.BG не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в  www.studioweb.bg. Цялото съдържание на www.studioweb.bg е предмет на авторското право с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на автора. За получаване на разрешение за използване на информация от www.studioweb.bg и за въпроси във връзка с нашите условия за ползване, Ви молим да използвате тази форма за контакт.

Използване на услугите и софтуерните продукти на StudioWeb.BGНе възпрепядствайте и не се опитвайте да достъпвате до продукта, който сме изработили за Вас, по начин, различен от описания в ръководството за работа. Моля използвайте данните от нашите оферти, както е разрешено от закона и разпоредбите за контрол на разпространение на данни, които подлежат на авторски права, каквито са тези на StudioWeb.BG. StudioWeb.BG има право да преустанови или да спре предоставяне на услугите си на клиент, който не спазва описаните условия и добрите нрави и норми на поведение.

 

ЛицензиранеЛицензът отпада изцяло, в случай че преди изтичането на периода, клиентът или наети от него трети лица извършат промени в кода на софтуерния продукт, както и ако извършат действия по отстраняване на недостатъци на програмния продукт и/или каквито и да било други действия, различни от обичайните при използването на продукта.
StudioWeb.BG не е длъжен да пази копие от разработения проект при себе си, след изтичане на периода на лиценза. Ако клиентът желае да получи копие от програмния код на проекта, както и актуален архив на базата от данни, то той е длъжен да изрази това свое желание в писмена форма, чрез контакт формата на StudioWeb.BG.
StudioWeb.BG не носи отговорност за приченени вреди, пропуснати печалби на клиента или трети лица, в следствие от експлоатацията на продукта. StudioWeb.BG няма право да изисква каквито и да е такси или част от печалби, които са получени в следствие на експлоатациата на продукта, освен цената на лиценза, която се заплаща по банков път.
 

Софтуер от трети лицаПродукт изработен от StudioWeb.BG, може да включва, в допълнение към себе си, Софтуер, който е лицензиран от трето лице. Ако този Софтуер е предоставен от клиента, StudioWeb.BG не носи отговорност за неговата легалност и лицензираност. Вие получавате лиценз за всеки Софтуер от трети лица съобразно правилата и условията на съответния Софтуер от трети лица.
Нямате право да подлицензирате, прехвърляте правата или прехвърляте по друг начин софтуерен продукт на StudioWeb.BG, освен ако това не е изрично предвидено в Условията за ползване на продукти на StudioWeb.BG.

 

Авторски праваStudioWeb.BG остава собственик на авторските права върху програмния код на софтуера (продукта/програмата) и клиентът няма право да предотстъпва лиценза на трети лица, без изричното писмено съгласие на StudioWeb.BG.
StudioWeb.BG е собственик на авторските права на програмния код на услугата, но не и на съдържанието в публичната част на уеб продукта. Това съдържание се предоставя от клиента, който носи отговорността за него. StudioWeb.BG не носи отговорност за характера и достоверността на данните. При необходимост, ние ще прегледаме предоставеното съдържание, за да определим дали то не е незаконно или не нарушава определени правила. Ако имаме основания, имаме правото да премахнем част от съдържанието или да откажем то да бъде публикувано публично.
StudioWeb.BG има право да постави своето лого и текстов линк към www.studioweb.bg с текст (в зависимост от продукта – уеб сайт, мобилно приложение, специализиран софтуер и т.н.) „Изработка и/или продукт на SW” в долната част на изработения от него продукт.

 

Вашият профил в StudioWeb.BGПри закупуване на продукт/услуга на StudioWeb.BG, Вие ще получите потребителско име и парола за Вашия клиентски портал, както и за подаване на “билети” в нашата ERP система  за отрастраняване на проблеми. Моля пазете данните си и не ги споделяйте или разпространявайте. При загуба на тези данни, StudioWeb.BG ще ги предостави отново, в случай че те не са променяни от първоначалния им вид.

 

Гаранция и поддръжкаПо време на гаранционния период на вашия продукт или услуга, StudioWeb.BG се задължава да:
  • Следи за правилната работа на продукта или услугата, чрез наблюдение на набор от показатели.
  • Осигури добра интернет свързаност с целия свят, както и подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни.
  • Следи за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на продукта (бъгове, атаки, разпадане на връзки, проблеми с базата данни, СУС и т. н.), както и да има готовност за бързото им отстраняване.
  • Периодично да прави резервни копия на продукта и на базата данни.
  • Подновява модули и приложения и тяхното адекватно функциониране.
  • При желание на клиента, да прави малки корекции по дизайна или функционалността на продукта. Ако клиентът иска съществена промяна по дизайна или структурата на продукта (за извършването на която се изискват повече човеко-часовете, от тези, които са платени в лиценза), същият ще бъде надлежно уведомен за срока и дължимата сума за исканата промяна.
  • Следи и подменяна определени секции от кода на продукта при обновяване (ъпгрейд) на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
  • Следи за правилното функциониране на сървъра и e-mail акаунтите и отстраняване на установените неизправности.
Времетраенето за отстраняване на възникнал проблем е максимум до 5 /пет/ работни дни. Срокът започва да тече от деня на подаване на сигнала за възникнал проблем по работата на продукта/софтуера. Подаването на сигнала се извършва чрез изпращане на билет в денонощната поддръжка на StudioWeb.BG на адрес:  www.erp.studioweb.bg с Вашето потребителско име и Вашата парола.

 

Прекратяване на лицензаМожете да спрете да използвате услугите ни по всяко време с едномесечно писмено предизвестие. Сумата заплатена за лиценза, е невъзвращаема.

За информация как да се свържете със StudioWeb.BG, моля, посетете страницата за връзка с нас.

Последна актуализация: месец май 2018 г.

 

нагоре