Е-Медика


Софтуер за управление на здравно заведение от СтудиоУЕБ.БГ

Софтуера за управление на здравно заведение от СтудиоУЕБ.БГ е продукт за автоматизиране дейността на изпълнителите медицинска помощ - общопрактикуващи лекари, специалисти, лаборатории, медицински центрове, ДКЦ.

Компютъризирането

Компютъризирането на дейността води до безспорни предимства

Организирането на информация в база данни прави възможно обобщаване на данните и бързо и лесно изготвяне на справки, за които преди са били необходими дни - например месечни отчети, статистически отчети, следене на регулативни стандарти и т.н

Въвеждане на информация

Веднъж въведена инфорамция се използва многократно. Например паспортни данни на пациент, се използват многократно в амбулаторни листи, рецепти, направления за изследвания или консултации със специалист и др.

Попълване на данните

Попълването на данните от прегледа повтаря дейностите, които лекарят извършва при същинския преглед, като го улеснява в избора и въвеждането на данните чрез предварително въведени номенклатури – класификатор на заболяванията, списък на лекарствените средства, пакети изследвания, списък на населените места в страната и др.

Електронно Досие

В основата на работата на Е-Медика стои електронното досие (картон) на пациента.

В основата на работата на Е-Медика стои електронното досие (картон) на пациента, който съдържа информация за всички направени му прегледи, изписани лекарствени средства, направени изследвания, издадени направления за консултация със специалист, данни за детска и женска консултация, издадени болнични листи и други документи.

Печат на документите

Печатът на документите върху бланка или бял лист използва данните от картона на пациента и премахва необходимостта от писането на една и съща многокранто повтаряща се информация.

Месечен отчет

Е-Медика изготвя месечен отчет възоснова на въведените прегледи, напомня за неизвършените профилактични или диспансерни прегледи и ненаправените задължителни имунизации, следи изпълнението на регулативните стандарти, предупреждава за неосигурените лица.

Извличане на информация

Улеснено е намирането и извличането на информацията в готов за ползване вид. Търсенето в папки и тетрадки и следващото го преписване на данни са заменени с въвеждане на име или ЕГН и автоматично попълване на цялата информация

нагоре